Referat af generalforsamling 26.maj 2015.

 

Til stede: Bestyrelsen minus Hanne Nimskov, der måtte melde afbud.  11 medlemmer.

 

1.       Formanden bød velkommen. Valg af Dirigent. Bo Haxthausen BH) blev valgt.  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2.       valg af referent.  Kirsten Mortensen (KM)blev valgt.

3.       Formandens beretning. (se Bilag).  Beretningen blev debatteret.

                    Søren Lindgaard gav udtryk for bekymring over, at politikerne havde skjulte dagsordner omkring Risø og affaldets mulighed for at blive der. Der er stærke politikere i valgkredsen, der vil gøre alt for at slippe af med det. Sundhedsministeriet blev kritiseret for ikke at besvare henvendelser. 

                    Ole Espersen påpegede, at det var vigtigt, at vi undersøgte, hvad den gruppe, der arbejder med mellemlager nu, har indføjet af kriterier for, hvor et mellemlager IKKE kan ligge. F.eks. problematikken omkring den nyudnævnte nationalpark Skjoldungernes land.

                    Ole Espersen foreslår ligeledes at vi i valgkampen, hvis det er muligt, stiller spørgsmål til de opstillede politikere om, hvor meget de ved om problematikken, og hvad de vil gøre for at fremme mellemlagerløsningen og lægge slutdepotet endeligt i mølposen. 

                    Bestyrelsen er enige i, at ved en evt. ny regering og nye embedsfolk, bør vi begynde forfra med at orientere dem, der ikke er orienteret tidligere. Og holde øje med udviklingen.                         

                     Beretningen godkendes med applaus.

4.       Fremlæggelse af regnskab. (se Bilag)  Der er ingen spørgsmål,  og regnskabet godkendes med applaus. Bestyrelsen bekræfter, at der ikke opkræves kontingent, men at indmeldelsesgebyret er 25 kr.  Der kommer stadig enkelte nye medlemmer til..

5.       Indkomne forslag. Ingen

6.       Valg til Bestyrelsen.  Bestyrelsen består lige nu af Louise og Bo Haxthausen, Erik og Kirsten Mortensen, Ole Espersen og Hanne Nimskov.  Alle er villige til genvalg og genvælges.

                       Da bestyrelsen iflg vedtægterne skal bestå af mellem 5 og 7 personer, er der plads til endnu en. Camilla Svendsen foreslås. Hun ønsker ikke valg, men tilbyder hjælp til diverse opgaver f.eks i forbindelse med folkemødet. Dette tilbud modtages med glæde.

7.       Valg af suppleanter.  Ingen, der er ingen, der ønsker at opstille.

8.       Valg af Revisor. Jens Finne Genvælges. Der vælges ingen revisorsuppleant, da der ingen kandidater findes

9.       Eventuelt.  Forsamlingen er så venlig at rose og takke bestyrelsen for arbejdsindsatsen. 

                      Der kommer forslag om trøjer med logo, så vi kan reklamere for sagen LH redegør for bestyrelsens holdning til Merchandise. Vi ønsker ikke at bruge tid og kræfter på at skaffe penge til at få det fabrikeret, og lagerplads til at opbevare det, der ikke bliver solgt, med risiko for i den sidste ende at tabe penge på det.

              Der er ikke flere spørgsmål  og Dirigenten takker god ro og orden, formanden takker dirigenten, og så rydder vi op og går hjem efter veloverstået indsats.

 

 28.5.2015/Kirsten Mortensen

  

 

 Til forsiden