Generalforsamling maj 2015

Formandens beretning


Indledningsvis skal der siges en tak;

Til alle Borgergruppernes aktører, på tværs af landsdele. Alle der har brugt sin fritid på at grave i sagen, og som eks. Vis har sørget for at mellemlager-løsning er kommet på dagsordenen.

Til Vidensgruppen, at der er nogle kloge personer der har haft overskuddet til at sætte sig ind i det tungere stof, holde øje med processerne, afklarer sagerne og forklare os alle sammenhængene og dele ud af deres viden.

Til De dygtige mennesker der arbejder i Miljø og teknik, for deres grundige arbejde og gedigne hørings svar

Til de folkevalgte Lokalpolitikere for deres samarbejde både med borgergrupperne og deres politiker kollegaer på tværs af landsdele. 

Til de Folketingspolitikere der har meldt offentlig ud at de ikke længere kan støtte op om et slutdepot, men nu er stemt for et mellemlager

Til BH tidende, for at tage denne sag alvorlig og avisen Information for at tage denne sag op i det hele taget.

Til Tv2, og DR Bornholm for at følge sagen og dermed bibringe til bedre oplysning på området .

Tak til medlemmerne og følgere på Facebook… sidste opslag var der 524 inde og se på, og der er over 1300 følgere.

Borgerne i de fem prikkede kommuner venter nu på 4 år.

Det kan undre mig at men i Danmark hvor vi bryster os af at være demokratiske, alligevel tvangsdeponere farligt affald.

I foreningen Bornholm mod Atomaffald er holdningen stadig den samme, Atomaffaldet er hele nationens ansvar, vi ønsker åbenhed om processen og at man fra folketingets side vil gå frivillighedens vej for at finde en løsning for affaldet.

Vi stiller stadigvæk spørgsmålet, hvorfor affaldet overhovedet skal flyttes fra Risø. Ekspertise forefindes der – Ingen risiko fyldte og lange Transporter- bliver affaldet på Risø, ville det ikke få samme negative Socioøkonomiske effekt som en ny modtager   Efter mange års lønfest, beder man  ikke andre om at gå ned med affaldet –– Det vil være et flot punktum efter 60 års atomeventyr.

Mellemlager løsningen er stadig klart borgergruppernes anbefaling, og vi er ikke alene, vi bakkes op af udenlandske eksperter, miljøorganisationer, embedsmænd og kommunalpolitikere og flere og flere Folketingspolitikere.

I et mellemlager overvåges affaldet i ca. 100 år, og forskes fortsat i hvordan affaldet kan håndteres. Mens det i et slutdepot bliver overladt til geologien. Udsivning af radioaktivt materiale fra et slutdepot på et eller andet tidspunkt kan ikke undgås

Vi er ikke længere i den tidsalder hvor man bare kan grave farligt affald ned, for derefter at sende en regning til vores efterkommere. Se bare på sager som Høfte 42, der kom en efterregning, dyrere en hvis man havde taget ordentligt hånd om giftigt affald, og så er det ikke sikkert at der overhovedet kan ryddes helt op.

Begivenheder & Højdepunkter fra året 2014:

 De stratetiske miljø vurderinger SMV for et slutdepot indledtes.

Fra Marts – April afholdes Borger møder arrangeret under udbud fra SUM af Rambøll. Der rejses massiv kritik fra samtlige borgergrupper både før og efter møderne, over formen for afholdelse af møderne og den stramme og samtidigt overfladiske måde mødet styres på.   Hvilket kun kan give ringe grundlag for dialog og videns udveksling.

Juni.- juli: Miljø og teknik fra berørte kommuner indsender deres hørings svar. Borgergrupperne indsender høringssvar. Høringsvar fra Tyskland, Sverige og Polen begge sønderlemmende kritik af de Danske slutdepot planer, og den overfladiske behandling af sagerne. Først lagt ud kun på originalsprog, men kom efter flere henvendelser til Sundhedsministeriet også ud i en dansk oversættelse

September.  Den samlede Miljørapport ligger klar til gennemgang. Det tog tid før de udenlandske høringssvar kom i oversat form, og først efter henvendelse fra bl.a. borgergrupperne. I Rapporten konkluderes hvordan borgernes bekymringer er med til at skubbe til de socioøkonomiske aspekter i negativ retning.

Også September. Undersøgelse under Ålborg universitet, DECA (Det Danske center for miljøundersøgelser): Forskere påviser behov for kursskifte i sag om den politiske proces vedrørende bortskaffelse af det radioaktive affald.

 

Undersøgelsens Anbefalinger i punktform

 

Anbefaling1: Muliggør, sammenligning af alternativer

Anbefaling 2: Øg brugen af ikke-teknisk kommunikation

Anbefaling 3: Tillid til Nationale aktører skal (gen)opbygges

a. Vær tydelig og gennemsigtig

b. Brug internationale og uafhængige eksperter

c. Alle bør samarbejde om at løse problemet

Anbefaling 4: Vurderinger skal tage borgernes bekymringer i betragtning

a. Sociale og socioøkonomiske konsekvenser skal med

b. Anerkend og tag hensyn til at borgernes risikoforståelse er anderledes end eksperters

Oktober. Initiativ fra Borgergrupper i Skive og Thyholm, inviteres sundhedsordførerne på rejse til mellemlageret i Covra, Holland. Der takkes pænt nej, da det ikke er borgernes plads at invitere og betale for.

November. Sundhedsudvalgs og miljøudvalgs repræsentanter, rejser til Covra i Holland for at se på mellemlageret, kommer hjem med melding at der er blevet flyttet holdninger, at de er blevet meget klogere efter denne inspirerende tur.

Begivenheder & Højdepunkter fra året 2015:

Januar. Alle holder vejret og venter på afklaring. Vil Ministeriet indsnævre de udpejede områder i de fem kommuner, fra 6 til 2 og så fortsætte med slutdepotplanerne?

Februar. Beslutningsgrundlag er nu udarbejdet for et Dansk mellemlager for lav og mellemaktivt affald. Udarbejdet af GEUS og DD. for den tværministerielle arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og forebyggelse.

Marts. Der er politisk enighed på Christiansborg om at undersøge et mellemlager nærmere og slut depotet sat på standby imens mellemlager løsningen undersøges nærmere.

Der skal afholdes en Konference på Christiansborg om de Danske planer for et slutdepot, arrangeret af seks miljøorganisationer. Hvor Danske eksperter, repræsentant fra SUM men også de stærkt kritiske udenlandske eksperter er inviteret. Repræsentanter for Sundhedsministeriet og DD forlangte et lukket formøde op til Konferencen På formødet skulle DD, GEUS og repræsentanter fra Styregruppen under SUM og de kritiske eksperter så aftale og komme overens med hvad der kan drøftes offentligt på konferencen, og ellers vil GEUS og DD ikke deltage.

Marts.  Afholdelse af Konference på Christiansborg, om den Danske om slutdeponeringsplaner. Konferencen er afholdt af Folketingsmedlem for Enhedslisten Per Clausen, NOAH Friends of the earth, VE (vedvarende energi), IDA grøn teknologi, Greenpeace, FC. Nordisk folkecenter for vedvarende energi og The Danish Ecological Counsil.

Med inviterede fra Økoinstituttet i Tyskland, Gerhardt Schmidt & Beathe Kallenbach-Herbert, Det Svenske, NGO Office for Nuclear Waste Review, Johan Swahn, Fra Danmark blev inviteret de Danske eksperter fra GEUS og  DD samt John Pedersen fra Ministeriet, Der så valgte at takkede nej til invitationen

Repræsentanter fra borger grupperne, Borgmester Hans Lundberg fra Kerteminde MF’ere Sofie Løhde, flemming Møller Mortensen.

Der blev på konferencen rettet stærk kritik af den Danske slutdeponeringsplan, af  håndteringen og klassificeringen af affaldet, af de anvendte udregningsmetoder, og selve den lukkethed  der omgiver den tværministerielle arbejdsgruppe under  Sundhedsministeriet, samt den tilsyneladende  manglende demokratiske proces.

Og så naturligvis at man fra arbejdsgruppen valgte ikke at deltage.

Maj. Sidste nyt fra et teknikmøde, hos Sundhedsministeriet den 22. maj om affaldet på Risø. Er der sket et lille gennembrud når talen falder på mellemlager løsningen, så hedder det nu at alle kommuner i landet er i spil når der tales om et mellemlager, og det er nok første gang at der er sat på skrift at det er et fælles Nationalt ansvar. På mødet deltog bl.a. DD. Ole Castbjerg Nielsen, GEUS Peter Gravesen, SIS. institut for strålehygiejne David Ulbech, SUM. John Pedersen Kontorchef og Tove Kjeldsen, samt teknikfolk fra de prikkede kommuner

Afslutning

Vi har en bekymring der går på at det er de selv samme eksperter og folk fra styrings gruppen under SUM, der har siddet med denne sag i alle årene, og som fortsat er sat på opgaven. Risikoen for at de er kørt så langt ud af slutdepotsporet og derfor ikke kan se andet, er absolut til stede.

I så fald er det jo dårlig rådgivning der videregives til de politikere der skal træffe et så vigtigt valg.

BOMA vil fortsat følge processen, tage kontakt til politikerne, stille spørgsmål til forløb og kommende forslag for håndtering af det Danske atomaffald. Med ønske -og krav om en demokratisk proces fremadrettet

Og vi har en opfordring til alle: Tag en snak med politikerne på Folkemødet om det Danske atomaffald & det fælles ansvar også for vores efterkommere. Selvom Affaldet her og nu er en politisk møg sag, er de beslutninger der træffes immervæk noget der sætter spor langt ud i fremtiden.

Louise Haxthausen

Formand for BOMA

 Til forsiden